Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer

ReNext, gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam te Amsterdam onder nummer 51998394, welke als opdrachtnemer haar diensten verleent op het gebied van bedrijfsadvies en interim management.

Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.

Opdracht

Elke overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeenkomen.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

4. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst inzake het uitvoeren van een Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen, of als dit eerder is op het moment dat Opdrachtnemer feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2. De inhoud van de overeenkomst blijkt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, betreffen de werkzaamheden van Opdrachtnemer een inspanningsverplichting.

3. Wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen van de Opdracht dan wel afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de declaratie tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke eveneens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of de strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd dan wel voor bepaalde werkzaamheden is aangegaan.

6. Met schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld: communicatie per post of e-mail.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Als het voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat Opdrachtnemer werkzaam-heden uitvoert op locatie bij Opdrachtgever, dan is deze gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijk geoutilleerde werkplek ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

3. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

1. Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor Opdrachtgever beste resultaat te behalen. Opdrachtnemer houdt zich daarbij aan de in de algemene voorwaarden opgenomen gedragsregels.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor een juiste uitvoering van de Opdracht, bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever uit te besteden aan (een) derde(n), waarvan de kosten aan Opdrachtgever conform de verstrekte prijsopgaven zullen worden doorberekend.

3. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een termijn is overeengekomen waarbinnen de Opdracht zal worden verricht is dit altijd indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. Op alle door Opdrachtnemer in de zelfstandige uitvoering van haar bedrijf, waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van een verstrekte opdracht, tot stand gebrachte adviezen, rapporten en andere documenten, berusten het auteursrecht en mogelijke andere rechten van intellectuele eigendom bij Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering en binnen het kader van de aan Opdrachtnemer verleende opdracht. Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen. Het voorgaande lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de eerder genoemde documenten aan derden openbaar te maken of ter hand te stellen. In zodanig geval zal Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond informeren over de op haar rustende verplichting tot openbaarmaking.

Artikel 7. Gebruik van naam en logo

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de naam of het logo van Opdrachtnemer te gebruiken, in welke vorm of voor welk doel dan ook.

Artikel 8. Honorarium en vergoedingen

1. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, is het honorarium van Opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.

2. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, wordt het door Opdrachtnemer in rekening te brengen honorarium op uurbasis in rekening gebracht.

3. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, is Opdrachtnemer bij opdrachten welke niet worden uitgevoerd op locatie bij Opdrachtgever, gerechtigd een opslag van 5% over het honorarium te berekenen ter derving van kantoorkosten.

4. Alle overeengekomen honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, exclusief BTW en reis- en andere onkosten.

5. Opdrachtnemer kan jaarlijks per 1 januari haar tarieven aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen en prijzen, op basis van het jaarlijks CBS prijsindexcijfer.

Artikel 9. Betaling

1. Declaraties dienen binnen de op de declaratie aangegeven termijn, doch niet later dan 14 dagen na declaratiedatum, zonder korting of verrekening in Euro op de door Opdrachtnemer aangewezen rekening te worden voldaan. Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

2. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

3. In geval van betalingsverzuim heeft Opdrachtnemer met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand.

4. Daarnaast heeft Opdrachtgever bij betalings-verzuim recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Onder buitengerechtelijke kosten worden verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

5. Indien voortijdig, dus voor totale afronding van de Opdracht, door Opdrachtgever eenzijdig wordt besloten de uitvoering van de Opdracht geen doorgang te laten vinden, zal Opdrachtnemer het nog resterende declaratiebedrag in rekening brengen, inclusief alle gemaakte kosten die verband hielden met een juiste en kwalitatief goede uitvoering van de Opdracht.

Artikel 10. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, wordt nakoming van die verplichting opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze voort te zetten.

2. Indien zich aan de zijde van Opdrachtnemer een overmachtsituatie voordoet die langer duurt dan twee maanden, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor het niet nagekomen gedeelte te ontbinden.

3. Niet nakoming of niet behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer tengevolge van overmacht in de zin van dit artikel leidt niet tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door Opdrachtgever deswege geleden kosten, schaden en interesten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien zich bij de uitvoering van een Opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Opdrachtnemer gesloten aansprakelijk-heidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekerings-voorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium dat Opdrachtnemer tot het moment van tekortkoming aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

3. Bij het inschakelen van hulppersonen zal Opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen.

4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 is bepaald, wordt bij een opdracht met looptijd van minimaal vier maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. Opdrachtnemer is voor geen andere schade dan de hierboven in lid 1 bedoelde aansprakelijk. In het bijzonder wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties en verlies van gegevens.

6. Vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met de door haar verrichte werkzaamheden vervallen zes maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12. Einde van de overeenkomst

1. De overeenkomst, bestaande uit een Opdracht of een project, eindigt door voltooiing van de Opdracht of het project.

2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan door beide partijen worden beëindigd door opzegging. Opzegging van een zodanige overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met in achtneming van een opzegtermijn van twee volle kalendermaanden .

3. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde tijd of bestaat uit een bepaald project, is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij er sprake is van dringende omstandigheden waardoor van Opdrachtnemer of Opdrachtgever in redelijkheid niet meer gevergd kan worden om de overeenkomst nog langer te laten voortduren.

4. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of de bedrijfsvoering staakt. In al deze gevallen worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Gedragsregels

1. Opdrachtnemer onthoudt zich van alles wat de waardigheid van haar beroep kan schaden.

2. Opdrachtnemer verricht slechts die werkzaamheden, waarvoor zij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen.

3. Opdrachtnemer acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die haar ter kennis is gekomen.

4. Indien problemen rijzen tengevolge van het feit dat bij Opdrachtgever ook andere adviseurs werkzaam zijn, dan zal Opdrachtnemer zich zodanig opstellen dat het belang van Opdrachtgever centraal blijft staan.

5. Opdrachtnemer garandeert haar neutraliteit en onafhankelijkheid.

Artikel 14. Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

2. Als een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer (http:/www.renext.nl).

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de opdracht.

Amsterdam, februari 2011